PROJECTE XAT
LLENGUA I LITERATURA
XAT 1 Llengua i Literatura
Primer Curs
AUTORS:
M. Casares i Roca
J. M. Castellà i Lidon
C. M. Fauró i Sánchez
C. Giner i Gomà
Llibre
Comprensió lectora
Ortografia 1
Guia
CD-ROM Avaluacions/Activitats
Projecte Curricular en CD-ROM
Zona Web en Internet

XAT 2 Llengua i Literatura
Segon Curs
AUTORS:
M. Casares i Roca
J. M. Castellà i Lidon
C. M. Fauró i Sánchez
C. Giner i Gomà
Llibre
Guia
CD-ROM Avaluacions/Activitats
Projecte Curricular en CD-ROM
Zona Web en Internet

XAT 3 Llengua i Literatura Tercer Curs
AUTORS:
J. M. Castellà i Lidon
A. Cros i Alavedra
I. Llompart i Mas
J. Subirats i Ballús
Llibre
Viure la literatura
Guia
CD-ROM Avaluacions/Activitats
Projecte Curricular en CD-ROM
Zona Web en Internet

XAT 4 Llengua i Literatura
Quart Curs
AUTORS:
J. M. Castellà i Lidon
S. Comelles i Garcia
A. Cros i Alavedra
I. Llompart i Mas
J. Subirats i Ballús
Llibre
Guia
CD-ROM Avaluacions/Activitats
Projecte Curricular en CD-ROM
Zona Web en Internet

  PRIMER CICLE

XAT 1 PRIMER CURS

         


UNITAT
TREBALLEM LA LECTURA
TIPUS DE TEXT
LLENGUA I SOCIETAT
LÈXIC
MORFOSINTAXI
ORTOGRAFIA
JUGUEM AMB EL LLENGUATGE
1. La diversitat dels textos (I)
Comprensió lectora:
- Reconstrucció de textos.
Vocabulari:
- Paraules tècniques.
La diversitat dels textos (I):
- Tipus de text.
- El contingut: general o especialitzat
- La presentació dels textos escrits.
El procés de la comunicació. Lexema i morfema. El substantiu (I):
- Definició i tipus.
- El nombre.
La síl·laba:
- El diftong.
- L'hiat i la dièresi.
Joc del missatge perdut
Quantes síl·labes tens?
2. La diversitat dels textos (II)
Comprensió lectora:
- Ubicació de paraules.
Vocabulari:
- Significat de paraules.
La diversitat dels textos (II):
- El to del text: formal o informal.
- El canal de transmissió: oral o escrit.
El codi de la comunicació. Principals sufixos del català. El substantiu (II):
- El gènere natural.
- El gènere arbitrari.
L'accentuació:
- Normes d'accentuació.
Qui diu què?
L'alfabet dels sords
3. La conversa
Comprensió lectora:
- Verificació d’informació.
Vocabulari:
- Formes del llenguatge oral.
La conversa:
- La conversa: un text oral.
- El context.
- Els objectius.
- L'estructura.
- La conversa formal.
Les varietats geogràfiques i generacionals. Principals prefixos del català. Els determinants (I):
- Definició i tipus.
- Article.
- Demostratius.
- Possessius.
Accent diacrític. Parlem-ne
Canviar lletres, afegir-n'hi,
treure'n…
4. L'entrevista periodística
Comprensió lectora:
- Extracció d'informació.
Vocabulari:
- expressions i frases fetes.
- Polisèmia.
L'entrevista periodística:
- Les parts de l'entrevista.
- La preparació i la redacció d'una entrevista.
Les varietats geogràfiques del català.
- Llengua i dialecte.
- Varietats occidentals i varietats orientals.
La comparació. Els determinants (II):
- Numerals.
- Quantitatius.
- Indefinits.
- Interrogatius i exclamatius.
Accent obert i accent tancat.
- Accentuació de la e.
- Accentuació de la o.
Qui és qui?
L'entrevista
5. L'estructura narrativa
Comprensió lectora:
- Extracció d'informació.
Vocabulari:
- Polisèmia.
- Paraules tècniques.
L'estructura narrativa:
- El text narratiu.
- L'estructura de la narració.
Les varietats occidentals. La metàfora.
El sentit propi i el sentit figurat.
L'adjectiu. Les grafies a/e àtones. El burgmestre i el diable.
6. La descripció de les persones
Comprensió lectora:
- Reconstrucció de textos.
Vocabulari:
- comparacions i metàfores.
La descripció de les persones:
- L'ordre i les parts de la descripció.
- La intenció i el to de la descripció.
Les varietats orientals. Vocabulari:
- El caràcter i l'ànim de les persones.
El verb (I):
- Morfemes de persona, nombre, temps i mode.
- Temps simples i temps compostos.
Les grafies a/e als substantius:
- Al final de mot.
- A l'inici de mot.
El logogrif
Jeroglífics
7. El narrador
Comprensió lectora:
- Extracció d'informació.
Vocabulari:
- Significat de paraules.
- Sinònims.
El narrador:
- Tipus de narrador.
- Estil directe i estil indirecte.
Llengua estàndard i variació lingüística. Vocabulari:
- La casa.
El verb (II):
- La primera conjugació.
- La tercera conjugació.
Les grafies a/e a les formes verbals. Joc de la frase maleïda
Quina és la bona?
8. El temps en la narració
Comprensió lectora:
- Verificació d'informació.
Vocabulari:
- Barbarismes
- Sinònims i antònims.
El temps en la narració:
- El temps.
- El ritme.
Les llengües del món. Vocabulari:
- El cos humà.
El verb (III):
- La segona conjugació.
- El participi.
- Infinitius i gerundis.
Les grafies a/e al final dels adjectius. Descobreix paraules
Compte amb els barbarismes!
9. Els gèneres literaris
Comprensió lectora:
- Extracció d’informació.
Vocabulari:
- ús d'adjectius.
Els gèneres literaris:
- Poesia, novel·la i teatre.
Els r egistres de la llengua. E significat contextual. El verb (IV):
- Verbs auxiliars.
- Les perífrasis verbals.
Diferències català-castellà en les grafies a/e. Imitem els poetes.
10. El teatre
Comprensió lectora:
- Extracció d'informació.
Vocabulari:
- Sinònims.
- Frases fetes.
El teatre:
- Orígens.
- Estructura d'una obra.
- Acotacions.
- Escenografia i professionals del teatre.
Famílies lingüístiques. Els iccionaris. La p untuació:
- Els signes de puntuació.
- El punt.
- La coma.
Les grafies o/u àtones. Mots encreuats.
11. La tragèdia i la comèdia
Comprensió lectora:
- Verificació d’informació.
Vocabulari:
- Eines i oficis antics.
La tragèdia i la comèdia:
- La tragèdia.
- La comèdia.
Llengües romàniques:
- Origen.
- Formació.
- Classificació.
Vocabulari:
- El vestit
L'oració:
- Definició.
- Estructura de l'oració simple.
- La concordança.
- Oracions impersonals.
Les grafies o/u àtones (II):
-Llatinismes.
Diferències català-castellà.
Curiositats del món del teatre.
12. El llenguatge en les relacions socials
Comprensió lectora:
- Verificació d’informació.
Vocabulari:
- Expressions i rases fetes.
El llenguatge en les relacions socials:
Salutacions i comiat, presentacionsi agraïments.
Les llengües d’Europa. Frases fetes i locucions:
- Les frases fetes.
- Les locucions.
Les modalitats de l'oració:
- Declarativa, interrogativa, exhortativa, exclamativa i negativa.
Els sistemes vocàlics català i castellà. Qui parla amb qui?
Apèndix
Conjugació dels verbs: cantar, témer, dormir i ser.

  PRIMER CICLE

XAT 2 SEGON CURS


UNITAT
LECTURA
TIPUS DE TEXT
LÈXIC
MORFOSINTAXI
ORTOGRAFIA
JUGUEM AMB EL LLENGUATGE
1. Els temes de la narració
El campament. Els temes de la narració:
- Els temes més freqüents.
- Les aventures.
- La fantasia i la ciència-ficció.
- Les narracions d'intriga.
La sinonímia.
L'antonímia.
L'oració simple: SN i SV.
- Definició.
- Components.
- Funcions.
Les grafies p/b, t/d, c/g. La història dels disbarats.
Escriu un conte.
2. La llegenda i la rondalla
El drac de Vilardell.
El rei i el carboner.
LLa llegenda i la rondalla:
- La tradició oral.
- La llegenda.
- La rondalla o conte tradicional.
La polisèmia.
L'homonímia.
Els complements del nom:
- Definició i funcions.
- Complements explicatius i complements
especificatius.
Les grafies b i v (I). Un caçaire agafat a la ratera.
3. La novel·la i el conte per a adults
Fet d'armes. La novel·la i el conte per a adults:
- La novel·la.
- El conte per a adults.
Vocabulari: l'Univers, la Terra
i la mesura del temps.
Complements del verb (I):
- Definició i tipus.
- El complement atribut.
- El complement directe.
Les grafies b i v (II). Tal àpat tal preu.
4. La poesia
Textos poètics. La poesia:
- Els textos poètics.
- Els temes poètics.
La informàtica. Complements del verb (II):
- El complement indirecte.
- El complement circumstancial.
La essa sonora i la essa sorda (I). Joc del diccionari.
Logogrif ortogràfic.
5. La poesia: la mètrica
La mesura dels versos. La poesia. La mètrica:
- La rima.
- Mesura dels versos.
Refranys, proverbis i grafits:
- Els refranys.
- Els proverbis i les màximes.
- Els grafits.
Complements del verb (III):
- El complement d'objecte preposicional.
- El complement predicatiu.
- El complement agent.
La essa sonora i la essa sorda (II). Els refranys sacsejats.
Busca les paraules que tinguin…
6. La poesia: recursos retòrics
El llenguatge poètic. La poesia. Recursos retòrics:
- La comparació.
- La metàfora.
- Altres recursos retòrics.
Vocabulari: música i espectacles. Anàlisi de l'oració simple:
- L'anàlisi morfològica.
- L'anàlisi sintàctica.
- Oracions amb dificultats.
Les grafies g/j, tg/tj. L'horòscop.
7. Les funcions del llenguatge
Un gran asteroide…
L'infant.
Les funcions del llenguatge. Vocabulari: La bicicleta. Els pronoms (I):
- Categoria i tipus.
- Els pronoms personals forts.
- Els pronoms personals febles.
Les grafies ix/x, ig/tx. Situacions i funcions.
8. Les instruccions
Jerusalem.
Coneguem el Solsonès.
Les instruccions:
- Com són els textos instructius.
- El llenguatge dels textos
instructius.
Vocabulari:
- La famíia.
- Els àpats i els menjars.
- Els animals.
Els pronoms (II):
- La substitució de l'ATR, del CD,
del CI i del CC.
Les grafies h i ll/l·l. Les xarades
9. El treball o dossier
Antoni Gaudí.
Definicions.
La referència bibliogràfica.
El treball o dossier:
- La tècnica del treball.
- Les definicions.
- La referència bibliogràfica.
Vocabulari: Les eines. Els pronoms (III):
- La substitució del COP.
- Combinació de pronoms.
Les grafies m/n/ny. Definicions "bufes".
El món de les llengües.
10. El resum
Tot està bé. El resum:
- La tècnica del resum.
La variació social i estilística:
- La variació social.
- La variació estilística.
L'adverbi:
- L'adverbi i les locucions adverbials.
- L'ús dels adverbis.
Les grafies r/rr, gu/qu. El stop.
Jeroglífics.
11. L'argumentació (I)
Fronteres a l'esperança.
Si comparteixes el cotxe pots…
Cistelles i ping-pong.
L'argumentació (I):
- El procés argumentatiu.
- El debat oral.
Varietats generacionals o històriques. La preposició:
- Definició i tipus.
- Usos de la preposició.
L'apòstrof i la contracció. LTreu una lletra.
Embarbussaments.
12. L'argumentació (II)
Estar prim? Sí, però amb cura.
Carta de queixa.
L'argumentació (II):
- L'estructura del text
argumentatiu.
- Els connectors.
Origen i evolució de la llengua catalana. La conjunció i la interjecció. El guionet:
- El guionet en els mots.
- El guionet al final de ratlla.
L'escala de mots.
Lipogrames.
Endevina el personatge.
Apèndix
Conjugació dels verbs: anar, aprendre, créixer, fer, veure, dur, servir.

  SEGON CICLE

XAT 3 TERCER CURS

   


UNITAT
ÚS DE LA LLENGUA
LLENGUA I SOCIETAT
LÈXIC
MORFOSINTAXI
ORTOGRAFIA
LITERATURA
APRÈN A TREBALLAR
1. La comunicació humana
Lectura: Quina germana!
La comunicació humana:
- Llenguatge verbal i llenguatges no verbals.
- Expressar emocions: la paraula i el gest.
La llengua en la societat. La derivació (I):
- La formació de paraules a partir de morfemes.
- La derivació: prefixos, infixos i sufixos.
El substantiu:
El nombre i el gènere.
L'adjectiu:
El nombre i el gènere.
L'accentuació (I):
- L'accent gràfic.
La literatura medieval:
- L'edat mitjana.
- La llengua catalana.
- El feudalisme.
- Primers textos en català.
- Els trobadors.
La lectura eficaç:
- Tècniques per a una lectura d'estudi eficaç.
2. El món de la
televisió
Lectura: Les tres erres; Tot ho sap.
La televisió:
- Professionals i tècnics.
- El guió televisiu.
- Programes i gèneres.
- L'audiència i la publicitat.
Les llengües de la UE. La derivació (II):
- Diminutius i augmentatius lexicalitzats.
- Sufixos poc habituals.
Els determinants:
Article, demostratius, possessius, numerals, interrogatius, exclamatius, quantitatius, indefinits.
L'accentuació (II):
- L'accent diacrític.
- Posició de l'accent.
Ramon Llull:
- Vida.
- Obra.
- La llengua.
El resum i l'estructura d'un text.
3. El món de la ràdio
Lectura: Música dels seixanta o actual?
La ràdio:
- Característiques.
- Espais i gèneres.
- Els professionals.
Els Estats plurilingües. La composició:
- Formació de paraules mitjançant la composició.
- El guionet.
El verb (I):
Definició i estructura.
Morfemes verbals.
Conjugacions.
Verbs regulars.
Verbs irregulars.
L'imperatiu.
La vocal neutra (I):
- La vocal neutra en els substantius
i els adjectius.
Les cròniques i la prosa dels
s. XIV i XV:
- Les cançons de gesta.
- Les quatre grans cròniques.
- La prosa dels s. XIV i XV.
El diccionari general i els diccionaris especialitzats.
4. El món de la premsa
Lectura: La primera plana d'un diari.
La premsa diària.
Transmissió de la informació.
La primera plana.
Crear opinió.
Seccions.
El bilingüisme i el multilingüisme. Mots derivats i compostos del llenguatge científic. El verb (II):
Ús dels temps verbals.
Ser i estar.
L'adverbi:
Normativa d'ús dels adverbis.
La vocal neutra (II):
- La vocal neutra en els verbs.
L'Humanisme:
- Definició.
- Els primers humanistes.
- L'Humanisme a la Corona d'Aragó.
- Traductors i humanistes catalans.
- Bernat Metge.
La lectura expressiva:
- Com s'ha de llegir en veu alta.
5. Els gèneres
informatius
Lectura: L'info-K entra a l'aula.
Els gèneres informatius:
- La notícia.
- La crònica i el reportatge.
- El llenguatge periodístic.
La diglòssia i el conflicte lingüístic. Els sufixos de conjunt. Els compostos sinàptics. El pronom.
La preposició.
Les grafies o/u àtones. La poesia dels segles XIV i XV:
- La poesia del segle XIV.
- Els poetes catalans del segle XIV.
- La poesia del segle XV.
Recerca de dades.
6. Els gèneres d'opinió
Lectura: L'alimentació i l'educació.
Els gèneres d'opinió:
- Els escrits d'opinió.
- El llenguatge dels gèneres d'opinió.
Les interferències.. L'habilitació.
- Definició.
- Casos principals.
L'oració simple.
L'oració composta.
La essa sonora (s, z). La prosa del s. XV:
- La prosa.
- La llegenda artúrica.
- Llibres de cavalleries i novel·les cavalleresques.
- Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc.
Com es classifica.
7. L'entrevista, la tertúlia i el debat
Lectura: Entrevista amb Albert Costa; Entrevista amb Amparo Moreno.
L'entrevista, la tertúlia i el debat.
La minorització lingüística. Vocabulari:
- El cos humà, actituds i sentiments.
Tipus d'oracions compostes:
L'oració composta, les juxtaposades, les coordinades i les subordinades.
La essa sorda (s, ss, c, ç). Segles XVI, XVII i XVIII:
- La Decadència; el Renaixement; el Barroc.
- La Il·lustració i el Neoclassicisme.
- Literatura popular i tradicional.
El guió previ.
8. L'enquesta d'opinió
Lectura: Amb els pares o fent vida independent; Què fas quan estudies?
L'enquesta:
- Realització i tipus de preguntes.
La substitució lingüística. Vocabulari:
- Animals i plantes.
Les oracions coordinades:
Característiques.
Tipus de nexes.
Classificació.
Usos correctes de doncs i sinó.
Les grafies p/b, t/d i c/g.
Les grafies l, l·l i ll.
El Romanticisme:
- Definició.
- Característiques.
- El Romanticisme a l'Estat espanyol.
Fitxa de lectura.
Fitxa bibliogràfica.
9. La publicitat
Lectura: Anuncis.
La publicitat:
- Els anuncis.
- El llenguatge publicitari.
La normalització lingüística (I). Vocabulari:
- Els accidents geogràfics.
Anàlisi d'oracions (I):
L'anàlisi morfològica i l'anàlisi sintàctica.
L'anàlisi d'oracions simples i d'oracions juxtaposades.
Les grafies g/j i tg/tj. La Renaixença:
- Cronologia.
- Iniciadors i figures destacades.
- Els Jocs Florals.
Prendre apunts.
10. El còmic
Lectura: En Perot Rocaguinarda; Victòria i Aníbal.
El còmic:
- Estructura.
- Llenguatge.
La normalització lingüística (II). Vocabulari:
- Fenòmens atmosfèrics.
Anàlisi d'oracions (II):
Anàlisi d'oracions compostes, coordinades i subordinades.
Les grafies x, ix, tx i ig. La poesia romàntica:
- Poetes de la Renaixença.
- Ideologia i temàtica dels poetes de la Renaixença.
- J. Verdaguer.
Signes de plànols i guies.
11. Varietats i registres de la llengua
Lectura: No emprenyeu el comissari!
Varietats i registres de la llengua:
- La diversitat lingüística.
- Varietats i registres del català.
La normativització del català. Vocabulari:
- Nucli de població.
La puntuació (I):
Els signes de puntuació (I).
Les grafies b/v.
La grafia h.
El teatre al segle XIX:
- El teatre burgès, popular i romàntic.
- Frederic Soler.
- Àngel Guimerà.
Treballar en equip.
12. La llengua
estàndard
Lectura: El problema de l'Índia.
Llengua estàndard, correcció i adequació.
La llengua catalana en l'actualitat. Vocabulari:
- La informàtica.
La puntuació (II):
Els signes de puntuació (II).
La puntuació dels diàlegs.
Les grafies r/rr.
Les grafies gu/qu.
La novel·la al segle XIX:
- La novel·la històrica i la narrativa de costums.
- Realisme i naturalisme.
- Narcís Oller.
- El simbolisme.
Cartells i murals.
Apèndix
Paradigma dels verbs: estudiar, moure, saber i caure.

  SEGON CICLE

XAT 4 QUART CURS


UNITAT
ÚS DE LA LLENGUA
LÈXIC. LLENGUA I SOCIETAT
MORFOSINTAXI
ORTOGRAFIA
LITERATURA
TAST DE LITERATURA ACTUAL
1. Les propietats
del text
Anàlisi del text.
Les propietats del text:
- Adequació, coherència i cohesió.
- El procés d'elaboració d'un text.
La sinonímia.
L'antonímia.
Les funcions sintàctiques. Les grafies a/e. La literatura catalana el segle XX. Narcís Comadira.
2. Els relats de
memòries
Anàlisi del text.
Els relats de memòries:
- Memòries, biografies i diaris personals.
- Discurs directe i indirecte.
La polisèmia.
L'homonímia.
Els pronoms febles (I). Les grafies o/u. El Modernisme. Maria Mercè Marçal.
3. La literatura policíaca
Anàlisi del text.
La literatura policíaca:
- L'estructura.
- Els personatges.
- El narrador.
La formació de paraules. Els pronoms febles (II). L'accentuació. La poesia modernista.
Joan Maragall.
L'Escola Mallorquina.
Quim Monzó.
4. El punt de vista narratiu
Anàlisi del text.
El punt de vista narratiu:
- El narrador proper i el narrador llunyà.
- Tres punts de vista diferents.
Vocabulari: els esports. Els pronoms febles (III). El diftong i la dièresi. La novel·la modernista.
Víctor Català, Joaquim Ruyra, etc.
Maria de la Pau Janer.
5. La descripció literària
Anàlisi del text.
La descripció literària:
- Característiques de la descripció.
- El retrat literari.
- Recursos del retrat.
Vocabulari: els vehicles. L'oració composta. L'apostrofació i la contracció. El teatre modernista.
Santiago Rusiñol.
Miquel Martí i Pol.
6. La paròdia i la imitació
Anàlisi del text.
La paròdia i la imitació:
- El model que es parodia.
- L'humor i la sàtira.
- La imitació.
Vocabulari: els oficis, l'empresa, el comerç i l'administració. La subordinació substantiva. Les grafies s/z. El noucentisme.
Eugeni d'Ors.
La literatura noucentista.
Josep Carner.
Baltasar Porcel.
7. Els recursos
humorístics
Anàlisi del text.
Els recursos humorístics:
- L'absurd i el contrast.
- Jocs fonètics i de pronúncia.
- La imitació.
La toponímia. La subordinació adjectiva (I). Les grafies g/j, tg/tj, x/ix, tx/ig. Les avantguardes. Salvat i Foix. Alessandro Baricco.
8. La conversa formal i informal
Anàlisi del text.
La conversa formal i informal:
- L'estructura de la conversa.
- Expressar actituds morals.
- L'entrevista i el debat.
Les metàfores quotidianes. La subordinació adjectiva (II). Les grafies b/v, p/b, t/d, c/g. La poesia després del Noucentisme. Nawal Al-Sadawi.
9. L'argumentació oral i escrita
Anàlisi del text.
L'argumentació oral i escrita:
- L'estructura del text
argumentatiu.
- Els connectors.
- Tipus d'arguments.
Les expressions llatines. La subordinació adverbial (I). Les grafies h, m/mp/n, r/rr, l/ll/l·l. La novel·la del segle XX (I):
- Sagarra.
- Villalonga.
- Rodoreda.
- Pla.
Milan Kundera.
10. El text expositiu: els
esquemes
Anàlisi del text.
El text expositiu: els esquemes:
- La funció de l'esquema.
- El procediment per fer un esquema.
- Signes gràfics.
La situació sociolingüística a
Catalunya.
La subordinació adverbial (II). Les abreviatures. La novel·la del segle XX (II):
- Espinàs.
- Pedrolo.
- Calders.
- Capmany.
- Roig.
- Monzó.
Jung Chang.
11. La carta formal i el currículum
Anàlisi del text.
La carta formal i el currículum:
- La carta formal.
- La carta de presentació.
- El currículum.
Les llengües de l'Estat espanyol: el gallec i el basc. Anàlisi d'oracions. Les sigles i els símbols. El teatre del segle XX. Antonio Tabucchi.
12. La sol·licitud i el correu electrònic
Anàlisi del text.
La sol·licitud i el correu electrònic:
- Estructura, redacció i contingut de la sol·licitud.
- El correu electrònic.
L'aranès. Repàs de puntuació. Exercicis de conjunt. Periodisme i assaig. Paul Auster.